Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Καταστατικό Τράπεζας αίματος

aimodosia

Για το έντυπο αιτήματος πατήστε ΕΔΩ

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Άρθρο 1ο – Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1.- Ιδρύεται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του καταστατικού της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, (Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης), τράπεζα αίματος και παραγώγων αυτού για τους δότες, τα μέλη και όλους τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που έχουν άμεση ανάγκη βοήθειας σε αίμα, ανεξάρτητα αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την Ένωση, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.
2.- Η επωνυμία της τράπεζας θα είναι «Τράπεζα Αίματος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου», με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εφόσον απαιτείται έκδοση βεβαίωσης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από την συγκεκριμένη Τράπεζα, για κάθε νόμιμη χρήση, θα τίθεται σε αυτό η στρογγυλή σφραγίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και θα υπογράφεται αρμοδίως.
3.- Στο Αρχείο της Ένωσης, τηρείται ονομαστικό βιβλίο της Τράπεζας Αίματος (δύναται και ηλεκτρονικό), για την αιμοδοσία και λήψη φιαλών. 4.- Η Τράπεζα Αίματος, λειτουργεί σε συνεργασία με το Βενιζέλειο-Πανάνειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το νοσοκομείο, έχει την ευθύνη και την επίβλεψη των όρων υγιεινής κατά την αιμοδοσία και τη λήψη φιαλών αίματος, καθώς και τη συντήρηση και διακίνηση των φιαλών αίματος, ενημερώνοντας την Ένωση για τα υπάρχοντα αποθέματα.

Άρθρο 2ο – Σκοπός

Σκοπός της Τράπεζας Αίματος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, είναι: Α) Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος, για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της και κάθε ατόμου που έχει άμεση ανάγκη από βοήθεια, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Β) Η παροχή βοήθειας και η συμπαράσταση για την εξεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από την Τράπεζα.
Γ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς αίματος στο συλλογικό χώρο και τις τοπικές κοινωνίες της Π.Ε. Λασιθίου. Δ) Η συνεργασία με άλλες Ενώσεις, Συλλόγους και Φορείς της Π.Ε. Λασιθίου.

Άρθρο 3ο – Διαχείριση Τράπεζας– Επιτροπή Αιμοδοσίας

1.- Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου. Την ευθύνη για την λειτουργία και διαχείριση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας, την έχει η Επιτροπή Αιμοδοσίας, η οποία απαρτίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Ένωσης, ως Πρόεδρο και Γραμματέα της Επιτροπής αντίστοιχα, οι οποίοι ονομάζονται Διαχειριστές και σε περίπτωση κωλύματός ή αδυναμίας τους, από άλλο μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης, στην πρώτη συνεδρίαση της θητείας του. Οι ανωτέρω, εκπροσωπούν την Τράπεζα Αίματος, όπου αυτό απαιτείται και η θητεία τους είναι ισόχρονης διάρκειας με την θητεία τους στο Δ.Σ. της Ένωσης. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αιμοδοσίας, μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ.. 2.- Η Επιτροπή Αιμοδοσίας, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης του αίματος και την κύρια ευθύνη, για τη διαρκή εξασφάλιση δυνατότητας εξυπηρέτησης των μελών και την παρακολούθηση αιμοδοτών και αιμοληπτών, για τη συνεπή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 4ο – Υποχρεώσεις Επιτροπής Αιμοδοσίας

Η Επιτροπή Αιμοδοσίας έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1. Την ευθύνη για την οργάνωση εκδηλώσεων και την έκδοση ανακοινώσεων με σκοπό την υπογράμμιση της ανάγκης για εθελοντική αιμοδοσία. 2. Την αρμοδιότητα και την υποχρέωση να δημοσιεύει ανακοινώσεις για την διενέργεια τακτικής αιμοδοσίας τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, σε πόλεις της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, καθώς και την διενέργεια έκτακτης αιμοδο-σίας, κάθε φορά που αυτό κρίνεται σκόπιμο ένεκα εκτάκτων αναγκών. 3. Την τήρηση ονομαστικού αρχείου (δύναται και ηλεκτρονικό), αιμοδοσίας Τράπεζας Αίματος και λήψης φιαλών. Στο αρχείο αυτό θα περιλαμβάνεται η προσωπική καρτέλα του κάθε μέλους-αιμοδότη, με στοιχεία του προσωπικού αποθεματικού σε αίμα, καθώς και τη συνολική κατάσταση διαχείρισης της τράπεζας αίματος με την κατάσταση του συνολικού αποθεματικού. 4. Την έκδοση εντολών (αριθμός φιαλών και ομάδα αίματος) παραχώρησης αίματος προς το νοσοκομείο, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμμα-τέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου. Η έγκριση για τη χορήγη-ση ποσότητας αίματος σε κάποιο μέλος της Τράπεζας ή συγγενούς του, δίνεται μετά από γραπτή αίτηση του μέλους σε ειδικό έντυπο που φέρει το
ονοματεπώνυμό του, την ημερομηνία, τον αριθμό των φιαλών αίματος, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας, το τηλέφωνό του και τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας. 5. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, μπορεί να δοθεί και προφορική εντολή από οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Αιμοδοσίας, αλλά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εκδίδεται απαραίτητα και η κατά τα ανωτέρω γραπτή εντολή.

Άρθρο 5ο – Μέλη

Μέλη της εν λόγω Τράπεζας Αίματος, μπορούν να γίνουν:
Α) Όλα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου,
Β) Συγγενείς εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, οποιουδήποτε βαθμού, των μελών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.
Γ) Οποιοσδήποτε άλλος προσφέρει τακτικά αίμα (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο), για την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, ανεξάρ-τητα αν είναι μέλος ή συγγενής μέλους της Ένωσης, εφόσον κατάγεται ή υπηρετεί ή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
Εγγραφή και διαγραφή μέλους στην Τράπεζα Αίματος, πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου. Το κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος καταχωρείται σε ειδική καρτέλα, η οποία ενημερώνεται κάθε φορά που προσέρχεται για αιμοδοσία ή προσκομίζει σχετική βεβαίωση για αυτή.

Άρθρο 6ο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών:

Κάθε Μέλος της Τράπεζας Αίματος, μπορεί να ζητήσει αίμα για δικές του ανάγκες ή ανάγκες συγγενών Α΄ βαθμού (παιδιά, γονείς ή συζύγους). Δεν καλύπτονται ανάγκες που αφορούν αιμοληψία λόγω χρόνιων παθήσεων. Η χορήγηση σε αυτούς, των μονάδων αίματος, γίνεται με τη μορφή του δανεισμού. Δηλαδή, υποχρεούνται οι δανειζόμενοι να επιστρέψουν τις μονάδες αίματος, μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα που διαμορφώνεται ως εξής: 1. Μέχρι δύο (2) φιάλες αίματος, επιστροφή σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία δανεισμού. 2. Για ποσότητα μεγαλύτερη των δύο (2) φιαλών, θα αποφασίζει η Επιτροπή Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος, για τον αριθμό των φιαλών αίματος που θα δοθούν και το χρονικό διάστημα που αυτές θα επιστραφούν. Άτομα που δεν είναι μέλη της Τράπεζας και χρήζουν άμεσης χορήγησης φιαλών αίματος, εξυπηρετούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν υπάρχει απόθεμα αίματος και εφόσον προηγουμένως δοθεί, έγγραφη εγγύηση μέλους της Τράπεζας για τα άτομα αυτά και με τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Τράπεζας για την επιστροφή της δοθείσας ποσότητας.
Εάν κάποιος, ενώ έχει δανεισθεί ή εγγυηθεί για άλλον, ποσότητα αίματος, δεν επιστρέψει ισόποση με τη δανειζόμενη ποσότητα αίματος, μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο παρόν άρθρο, δεν μπορεί στο μέλλον να κάνει χρήση της παρακαταθήκης των μονάδων αίματος της Τράπεζας. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αιμοδοσίες και να παρέχει στην Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, τουλάχιστον μία (1) φιάλη αίματος το χρόνο. Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τράπεζας και να συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος που ευνοεί την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ο ενδιαφερόμενος για αιμοληψία, υποβάλει γραπτό ή προφορικό αίτημα ανάλογα με το επείγον της περίπτωσης και στη συνέχεια εγγράφως, σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες της Επιτροπής Αιμοδοσίας. Το αίτημα συνοδεύεται και με την αντίστοιχη βεβαίωση του νοσοκομείου ή κλινικής όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής και θα αναγράφεται η ανάγκη του σε αίμα (ποσότητα και ομάδα). Ο Διαχειριστής του αίματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος, με υπογεγραμμένο υπηρεσιακό σημείωμά του, προς την αιμοδυναμική μονάδα του Νοσοκομείου, αιτείται τον αντίστοιχο αριθμό φιαλών για τον ασθενή-λήπτη, όπου κι αν νοσηλεύεται.

Άρθρο 7ο – Αιμοληψία – Αριθμός φιαλών – ανώτατα όρια:

Οι φιάλες αίματος που δίνει κάθε μέλος, δεν είναι προσωπικές, πλην της περίπτωσης του άρθρου 8 του παρόντος και ανήκουν στο κοινό αποθεματικό της Τράπεζας, εκτός αν το μέλος αυτό, έχει δώσει περισσότερες από πέντε φιάλες, οπότε έχει επιπλέον των υπολοίπων δικαιωμάτων του, την δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσει με έγγραφη δήλωση του, με όποιον τρόπο επιθυμεί. Ως ανώτατος αριθμός χορήγησης εφάπαξ φιαλών ανά μέλος, ορίζονται οι τέσσερις (4), κάθε ημερολογιακό έτος, με τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.
Σε μέλη της Τράπεζας, τα οποία αδυνατούν να δώσουν αίμα κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, δύναται να δοθεί ανάλογος αριθμός φιαλών, από το διαθέσιμο κοινό αποθεματικό, μετά από σχετική αίτηση και αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας και μόνο για προσωπική χρήση.

Άρθρο 8ο – Πρώτη αιμοδοσία:

Το αίμα που δίδεται από τα μέλη, κατά την πρώτη και μόνο αιμοδοσία που θα διενεργήσει η Τράπεζα, θεωρείται προσωπικό αποθεματικό του κάθε μέλους. Κατά τα λοιπά ισχύουν για το προσωπικό αποθεματικό, τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

Άρθρο 9ο – Παράγωγα αίματος:

Στην Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, δύναται να φυλάσσονται και παράγωγα αίματος, όπως αιμοπετάλια κ.λ.π., δικαίωμα λήψης των οποίων έχουν μόνο όσοι προσφέρουν τέτοια.

Άρθρο 10ο – Αποκλεισμός συμμετοχής – Διαγραφή μέλους – Οικειοθελής αποχώρηση μέλους:

Όποιο μέλος δεν συμμετέχει τουλάχιστον σε μία αιμοδοσία ανά έτος, χωρίς να υπάρχει βεβαιωμένη ιατρική απαγόρευση που να το επιβάλλει, δικαιούται τη λήψη αίματος μόνο από το προσωπικό αποθεματικό και μέχρις εξάντλησης αυτού. Μετά την εξάντληση του προσωπικού αποθεματικού του μέλους και εφόσον εξακολουθεί να μην καταθέτει αίμα στην Τράπεζα, το μέλος διαγράφεται από την Τράπεζα Αίματος με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και παύει να αντλεί, οποιοδήποτε δικαίωμα στην Τράπεζα Αίματος είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρση της διαγραφής επιτυγχάνεται, επίσης αυτοδίκαια, με την προσφορά από το συγκεκριμένο μέλος τουλάχιστον δύο (2) φιαλών αίματος, η μία εκ των οποίων να είναι του ιδίου, εφόσον ιατρικώς επιτρέπεται. Δεν αποκλείεται ή διαγράφεται σε καμία περίπτωση, μέλος της Τράπεζας Αίματος που προσέρχεται για αιμοδοσία και δεν του επιτρέπεται ιατρικώς, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα διαρκεί η ιατρική απαγόρευση. Μέλος, δύναται να αποχωρήσει οικειοθελώς από την Τράπεζα Αίματος μετά από έγγραφη δήλωση αποχώρησης του την Επιτροπή Αιμοδοσίας. Το αποθεματικό των φιαλών αίματος που υπάρχουν στην προσωπική του καρτέλα, διαχειρίζονται από την Τράπεζα.

Άρθρο 11ο – Οικονομική επιβάρυνση κ.λ.π. έξοδα

 Οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση ή άλλα έξοδα, που έχουν σχέση με την λειτουργία της Τράπεζας Αίματος, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το ταμείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, στο οποίο καταχωρούνται και οι τυχόν χορηγίες που δίδονται για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 12ο – Βεβαιώσεις – Αιμοδοτικές άδειες, κ.λ.π.:

Όποιο μέλος συμμετέχει σε αιμοδοσία, λαμβάνει εφόσον επιθυμεί σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, για την χορήγηση της δικαιούμενης από αυτό αιμοδοτικής άδειας ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση.

Άρθρο 13ο – Διάλυση Τράπεζας:

Η Τράπεζα Αίματος καταργείται, εφόσον προηγηθεί διάλυση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, ή με σχετική απόφαση του Δ.Σ. αυτής, του συλλόγου, μετά από αντίστοιχο αίτημα της Επιτροπής Αιμοδοσίας, εφόσον συντρέχουν πασιφανείς λόγοι που κάνουν αδύνατη τη λειτουργία της.
Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας Αίματος, το συνολικό απόθεμα σε αίμα περιέρχεται αναλογικά σύμφωνα με τις ανάγκες και την επάρκεια αυτού, ως προσωπικό απόθεμα στα μέλη που το έχουν καταθέσει ή στα Νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σε ποσοστό που ορίζεται από το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.

Άρθρο 14ο – Τροποποίηση κανονισμού:

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διαφοροποιεί ή να συμπληρώνει ή να καταργεί μέρος ενός άρθρου ή άρθρο ή άρθρα του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ή ακόμα και ολόκληρο τον Κανονισμό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγουμένως κατατεθεί πλήρως εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη πρόταση σε αυτό από οποιοδήποτε μέλος της Τράπεζας, ή σε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης του σκοπού της Τράπεζας Αίματος.

Άρθρο 15ο – Γενικές και Μεταβατικές διατάξεις:

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος, που αποτελείται συνολικά από δεκαπέντε (15) άρθρα, επικυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και η ισχύς του, αρχίζει από την επομένη της έγκρισής του.
Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα κανονισμό αντιμετωπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας ή του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.
Ως πρώτοι Διαχειριστές της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος, ορίζονται οι: α) ΝΤΑΡΑΡΑΣ Ηλίας ως Πρόεδρος και β) ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Νικόλαος ως Γραμματέας, για όσο χρόνο διαρκεί και η θητεία τους στο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου.
Το Δ.Σ. της Ένωσης, δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως και εγγράφως, κάθε φορά στο μέλλον, τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας, η οποία προκύπτει από το νέο Δ.Σ. της Ένωσης, στα μέλη της και στην Μονάδα Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς επίσης να τηρεί στο αρχείο του, τις καταστάσεις αιμοδοτών αλλά και διαχείρισης των μονάδων αίματος της Τράπεζας.
Άγιος Νικόλαος, 30 Ιουλίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε. Α. Υ. Ν. Λασιθίου

Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΤΑΡΑΡΑΣ Ηλίας                                                                                 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Νικόλαος