Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Iσοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης – ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  • Η οδηγία 2006/126/ΕΚ προβλέπει ότι όλες οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη αναγνωρίζονται αμοιβαία. Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει επίσης να εφαρμόζεται για τις άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν λόγω αρχής.
  • Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών οδήγησης συνεπάγεται την πλήρη αναγνώριση όλων των δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί στον κάτοχο της άδειας σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν την ημερομηνία εκείνη.
  • Η οδηγία 2006/126/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν την ισοδυναμία μεταξύ των κατηγοριών αδειών οδήγησης που είχαν χορηγηθεί πριν από τη θέση σε εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας και των κατηγοριών που ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. Για την ισοδυναμία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής με νομικά δεσμευτικό τρόπο.
  • Μετά την έκδοση της απόφασης 2014/209/ΕΕ της Επιτροπής (2), η Γερμανία, η Γαλλία, η Κροατία και οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν διορθώσεις στους πίνακες ισοδυναμίας που περιέχει το παράρτημα της εν λόγω απόφασης. Η Επιτροπή εξέτασε αυτές τις διορθώσεις και μπορεί να συμφωνήσει με αυτές. Οι πίνακες ισοδυναμίας πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως.
  • Η απόφαση 2014/209/ΕΕ πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για όλες τις ισχύουσες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τα κράτη μέλη και είναι σε κυκλοφορία.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή συμφωνεί με τους πίνακες ισοδυναμίας μεταξύ των κατηγοριών των αδειών οδήγησης που είχαν εκδοθεί από τα κράτη μέλη πριν από την εφαρμογή της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, καθώς και με τις εναρμονισμένες κατηγορίες αδειών οδήγησης που ορίζει το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή συμφωνεί με τα κάτωθι:

α) οι κατηγορίες των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί πριν από την εφαρμογή της οδηγίας 2006/126/ΕΚ παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχο να οδηγεί οχήματα της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, χωρίς αντικατάσταση της άδειας οδήγησης·

β) ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί, οι οποίοι αναφέρονται για το σχετικό δικαίωμα στο παράρτημα·

γ) για την αντικατάσταση άδειας οδήγησης με άδεια οδήγησης σύμφωνη με υπόδειγμα της ΕΕ, όπως περιγράφεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, χορηγούνται τα ισοδύναμα δικαιώματα, όπως περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Η απόφαση 2014/209/ΕΕ καταργείται.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2016.

Για την επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής                                              Πατήστε εδώ για κατέβασμα σε Pdf