Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Δ Κυριαζίδης – Επίκαιρη Ερώτηση για το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των ΕΔ και των ΣΑ

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016
Δελτίο  Τύπου
Από πλευράς των Τομεαρχών Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και
Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και Αθανασίου Δαβάκη,
κατατέθηκε ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων, η οποία συνυπογράφεται από άλλους
35 Βουλευτές του Κόμματος, με την οποία επισημαίνονται τα σοβαρά προβλήματα που
έχουν προκαλέσει και εξακολουθούν να προκαλούν οι αλλαγές που επήλθαν στο
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας. Πέντε μήνες μετά την ψήφιση του Ν. 4387/2016 και λόγω του αντιφατικού,
ασαφούς και κυρίως ανερμήνευτου περιεχομένου των νέων διατάξεων, οι υπηρεσίες
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αδυνατούν να προβούν στην έκδοση
συνταξιοδοτικών πράξεων, με αποτέλεσμα οι οικογένειες όσων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν εξέλθει της υπηρεσίας να αντιμετωπίζουν
σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και όσοι ευρίσκονται ακόμη
εν υπηρεσία να μην γνωρίζουν με ποιο καθεστώς θα αποχωρήσουν και κυρίως με
ποιες διατάξεις και πώς θα υπολογιστεί η σύνταξή τους.
Η Κυβέρνηση υποχρεούται να λύσει το πρόβλημα που δημιούργησε, καθόσον τα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας το λιγότερο που
απαιτούν από αυτήν είναι ο σεβασμός στην αντιμετώπιση των θεμάτων τους, ως
ελάχιστη αναγνώριση στην πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά τους στο κοινωνικό
σύνολο.

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές-Συνταξιοδοτικές αλλαγές στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων»

Αξιότιμοι κ. Τπουργοί,

Η ψήφιση του Ν. 4387/2016 επέφερε ριζικές αλλαγές στην ασφαλιστική – συνταξιοδοτική νομοθεσία,
εισάγοντας νέες διατάξεις και δεδομένα και στο ασφαλιστικό των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα
σώματα Ασφαλείας, το οποίο αναθεωρήθηκε επί το δυσμενέστερο. Επειδή πολλές εκ των νέων διατάξεων είτε
δεν έχουν επαρκώς ερμηνευθεί είτε παρίστανται ασαφείς ως προς το περιεχόμενό τους και την κανονιστική τους
εμβέλεια, έχει προκληθεί τεράστια αναστάτωση και ανησυχία στους προμνησθέντες δημοσίους λειτουργούς,
καθώς ουδείς δύναται να γνωρίζει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει η συνταξιοδοτική διοίκηση, τις
διατάξεις αυτές.
Εν όψει τούτων, και επί σκοπώ όπως διευκρινιστούν καίρια ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων και σωμάτων Ασφαλείας, ερωτώνται οι κ.κ. Τπουργοί:
1. Ποιο θα είναι το νομοθετικό πλαίσιο, ποιος και πότε ο φορέας που θα κανονίσει και απονείμει σύνταξη
((το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ή ο Ενιαίος Υορέας Κοινωνικής Ασφάλισης(ΕΥΚΑ)) στα
δικαιούχα σύνταξη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των σωμάτων Ασφαλείας(ΣΑ) και
Πυροσβεστικού Σώματος(ΠΣ); όταν:
α. Με την παρ.1α του άρθρου 4 του υπόψη νόμου ορίζεται ότι, «από 01-01-2017 οι τακτικοί
υπάλληλοι του Δημοσίου………….καθώς και τα στελέχη των ΕΔ, ΣΑ και ΠΣ υπάγονται, από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου, για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
ΕΥΚΑ»
β. Με την παρ.1 του άρθρου 51, ορίζεται ως έναρξη λειτουργίας του ΕΥΚΑ η 01-01-2017.
γ. Με την παρ.4 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι, «ειδικά για τα στελέχη των ΕΔ,ΣΑ και ΠΣ
οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ από 01-07-2016».
2
Δηλαδή τα εν λόγω στελέχη υπάγονται για κανονισμό και καταβολή της σύνταξης τους από 01-07-2016,
στον ΕΥΚΑ, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία, από 01-01-2017;
2. Εάν η εκάστοτε προσωπική διαφορά, που θα προκύπτει σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1γ του
άρθρου 6, θα υπολογίζεται επί του συνόλου της προκύπτουσας διαφοράς ή στο υπερβάλλον, του 20%,
υπόλοιπο της υπόψη διαφοράς;
3. Εάν υπάρχει πλαφόν, ως προς το ανώτατο όριο των ετών ασφάλισης για τον κανονισμό και
υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, καθόσον από τις διατάξεις των άρθρων 8,14 και 15 του
νόμου δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν οι συντάξιμοι χρόνοι (πραγματικοί και πλασματικοί) που
αναγνωρίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40, 41 και 42 του ΠΔ 169/2007 θα
χρησιμοποιηθούν μόνο για την συμπλήρωση των απαιτουμένων ετών ασφάλισης για λήψη πλήρους
σύνταξης ή θα προσμετρηθούν αυξάνοντας ισόποσα τα συντάξιμα έτη, πέραν των 35 ή 40 ετών ανά
περίπτωση;
4. Εάν, από ερμηνεία της παρ.2 του άρθρου 9 του νόμου 4387/2016 προκύπτει ότι, τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δικαιούνται, μετά την ισχύ του υπόψη νόμου, την
άμεση χορήγηση προσωρινής (προκαταβολής) σύνταξης και από ποιόν φορέα (ΓΛΚ ή ΕΥΚΑ) ή
δεσμεύονται για την μη χορήγηση της στην μη, μέχρι σήμερα, έκδοση της απόφαση του Τπουργού
Οικονομικών, όπως αυτή ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1α του άρθρου 1 του νόμου 4151/2013;
5. Εάν, μετά την 01-01-2017, για την αναγνώριση των χρόνων των άρθρων 40 και 41 του ΠΔ 169/2007
(διπλάσιο του χρόνου υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας, χρόνου υπηρεσίας σε κατάσταση πτητικής
ενέργειας – εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή – υποβρυχίου καταστροφέα κλπ), απαιτείται η όχι η καταβολή των
προβλεπομένων εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, όπως αντίστοιχα ορίζεται ότι απαιτείται για την
αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης, από την παρ.1β του άρθρου 15 του νόμου
4387/2016. Τπόψη ότι οι εν λόγω χρόνοι θεωρούνται ως χρόνοι πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και
ειδικότερα αυτοί του άρθρου 41 προσαυξάνουν, βάση του άρθρου 43 του ΠΔ 169/2007, την σύνταξη
των τελούντων, σε αυτές τις καταστάσεις, στελεχών.
6. Εάν η προσαύξηση της σύνταξης που καθορίζεται με την παρ.3 του άρθρου 42 του ΠΔ 169/2007, θα
συνεχίσει να λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό και υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης του
νόμου 4387/2016; Επισημαίνεται ότι, η ως άνω προσαύξηση θεσπίστηκε από τον Νομοθέτη για
ορισμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών, προκειμένου να αντισταθμίσει τις συνταξιοδοτικές –
μισθολογικές τους απώλειες, ως απόρροια των μη βαθμολογικών τους προαγωγών και των πρόωρων
αποστρατειών τους.
3
7. Εάν για συγκεκριμένα επιδόματα ή αποδοχές για τα οποία θα καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές,
προκειμένου να αναγνωριστούν ως χρόνοι πραγματικής ή πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας, θα
προσμετρούνται αυτά και με ποιο τρόπο στον μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’
όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, καθόσον δεν προκύπτει κάτι τέτοιο συμπερασματικά και
συνδυαστικά από τα άρθρα 8 και 15 του νόμου 4387/2016;
8. Εάν η εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 10, που αφορά στην χορήγηση του επιδόματος τέκνων
σύμφωνα με την υποπαρ.ΙΑ2 της παρ.2 του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 και του άρθρου 40
του νόμου 4141/2013, θα συμπεριλάβει και τα συνταξιοδοτηθέντα, μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016,
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των ΢ωμάτων Ασφαλείας;
9. Εάν και πότε προτίθεστε να αποσαφηνίσετε, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, τι
θα ισχύσει για τον επιζώντα σύζυγο, εφόσον παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής του
από τους περιορισμούς που τίθενται με την παρ.1α του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016 (ενηλικίωση
τέκνων κλπ);
Εάν, μετά την 01-01-2017, οι χρόνοι της στρατιωτικής θητείας, οι χρόνοι πραγματικής ή πλασματικής
συντάξιμης υπηρεσίας του άρθρου 22 παρ. 4 Ν. 3865/2010 και των άρθρων 40 και 41 του ΠΔ 169/2007
κλπ, όπως ορίζονται από την συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, θα αναγνωρίζονται από τον
ΕΥΚΑ με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, σε ποιο ποσοστό και εάν αυτό επιβαρύνει
εξ’ολοκλήρου τον ασφαλισμένο; Επίσης, εάν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των υπόψη χρόνων
κατά την συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου με τις ίδιες ή μη υποχρεώσεις – προϋποθέσεις;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:
1. Δαβάκης Αθανάσιος – Λακωνίας
2. Κυριαζίδης Δημήτρης – Δράμας
3. Σσιάρας Κωνσταντίνος – Καρδίτσας
4. Αθανασίου Φαράλαμπος – Λέσβου
5. Αναστασιάδης Σάββας – Β’ Θεσσαλονίκης
6. Ανδριανός Ιωάννης – Αργολίδος
7. Αντωνίου Μαρία –Καστοριάς
8. Αραμπατζή Υωτεινή – Σερρών
9. Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ – Β’ Αθηνών
10. Βαγιωνάς Γεώργιος – Φαλκιδικής
11. Βούλτεψη Σοφία – Β’ Αθηνών
12. Βρούτσης Ιωάννης – Κυκλάδων
13. Γεωργαντάς Γεώργιος – Κιλκίς
4
14. Γιαννάκης Στέργιος – Πρεβέζης
15. Δημοσχάκης Αναστάσιος (Σάσος) – Έβρου
16. Καββαδάς Αθανάσιος – Λευκάδος
17. Κακλαμάνης Νικήτας – Α’ Αθηνών
18. Καλαφάτης Σταύρος – Α’ Θεσσαλονίκης
19. Καραμανλή Άννα – Β’ Αθηνών
20. Καραμανλής Κωνσταντίνος – Σερρών
21. Καράογλου Θεόδωρος – Β’ Θεσσαλονίκης
22. Καρασμάνης Γεώργιος – Πέλλας
23. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος – Α’ Πειραιώς
24. Κεδίκογλου Συμεών (Σίμος) – Εύβοιας
25. Κέλλας Φρήστος – Λάρισας
26. Κεφαλογιάννη Όλγα – Α’ Αθηνών
27. Κεφαλογιάννης Ιωάννης – Ρεθύμνης
28. Κικίλιας Βασίλειος – Α’ Αθηνών
29. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος – Πιερίας
30. Κουμουτσάκος Γεώργιος – Β’ Αθηνών
31. Μπασιάκος Ευάγγελος – Βοιωτίας
32. Μπουκώρος Φρήστος – Μαγνησίας
33. Μπούρας Αθανάσιος – Αττικής
34. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος – Καβάλας
35. Σκρέκας Κωνσταντίνος – Σρικάλων
36. Στύλιος Γεώργιος – Άρτης
37. Υορτσάκης Θεόδωρος – Επικρατείας