Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου

(+30) 28410 83009 easylasithi@gmail.com

Καταστατικό ΕΑΣΥΛ

Καταστατικό 2020 (Πατήστε για κατέβασμα)

                            Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ

Άρθρο 1 —— Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1. Ιδρύεται Ένωση με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου και επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», η οποία είναι Πρωτοβάθμια.

2. Η Ένωση, λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως προστέθηκε με τα άρθρα 1 και 7 του Ν. 2265/1994, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν. 3938/2011 και του παρόντος καταστατικού.

3. Η Ένωση, έχει στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικά είναι γραμμένη η επωνυμία της και στο κέντρο το έτος ίδρυσης 1995.

4. Καθιερώνεται ως σήμα (λογότυπο) της Ένωσης δύο ομόκεντροι κύκλοι που σχηματίζουν κορδέλα, πάνω στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία της Ένωσης και στο κάτω μέρος της κορδέλας είναι ένα κλαδί δάφνης. Στο κέντρο απεικονίζεται ο νομός Λασιθίου σχηματίζοντας την ελληνική σημαία, πάνω δε στο νομό, αποτυπώνεται η ζυγαριά με κλαδί ελιάς και κάτω από το νομό το έτος ίδρυσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, ήτοι το 1995. Το σήμα αυτό θα χρησιμοποιείται στα έγγραφα της Ένωσης, καθώς και όπου αλλού χρειάζεται.

ΆΡΘΡΟ– Βιβλία

1. Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία:

α. Μητρώου Μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα, όλα τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος 1264/1982 (άρθρο 3), ήτοι, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοση του ο αριθμός του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας, το Ταμείο ασφάλισης και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους.

β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων.

δ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε. Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, στ. Βιβλίο Αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).

ζ. Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, η. Τα απαραίτητα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου βοηθητικά βιβλία.

2. Ολα τα παραπάνω βιβλία εκτός της όγδοης περιπτώσεως αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Λασιθίου πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 3- – Σκοποί

1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

2. Η πνευματική, επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση τους.

3. Η βελτίωση και δημιουργία όρων για αρτιότερη, αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου των αστυνομικών, που να ικανοποιεί το υγιές και δημοκρατικό αίσθημα του Ελληνικού λαού.

Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, των συνθηκών έναρξης, διαδρομής και του πέρατος της σταδιοδρομίας των αστυνομικών.

4. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 2/11

5. Η προστασία των μελών της από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοικήσεως της Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Η καθιέρωση ηθικών και υλικών ανταμοιβών των αστυνομικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και τις εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η έκδοση εντύπου που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης, υπεύθυνης και δημοκρατικής προβολής των σκέψεων, προτάσεων και απόψεων των μελών της.

7. Η δημιουργία ιστοχώρου και προφίλ σε κάθε είδους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων η Ένωση θα κοινωνεί της ιδέες, αρχές και προτάσεις της, ενώ θα αποτελεί και χώρο συνεύρεσης και ανταλλαγής απόψεων των μελών αυτής.

8. Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών αναγκών των μελών της.

9. Η Ένωση διακηρύσσει την πίστη της: α. στους Θεσμούς της Δημοκρατίας.

β. στις αρχές της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του πολίτη, η αποδοχή των οποίων θεωρείται αυτονόητη προϋπόθεση για τα μέλη της.

γ. στους νόμους της Χώρας και στις διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις οι οποίες έχουν κυρωθεί (ΕΣΔΑ, ΣΑΔΠ κ.α.).

δ. στην ανάγκη να είναι τα μέλη της ανεξάρτητα και αδέσμευτα έναντι οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος, θρησκευτικού

δόγματος ή φιλοσοφικού κινήματος.

Άρθρο 4 – Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της

Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος.

Ειδικότερα:

1. Αναφέρεται στις διοικητικές ή άλλες αρχές, για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές-επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.

2. Καταγγέλλει και εγκαλεί στις δικαστικές και διοικητικές αρχές, τις παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν στην ίδια ή στα μέλη της.

3. Συστήνει επιτροπές στις έδρες των Αστυνομικών Τμημάτων, με σκοπό τη συγκέντρωση, επεξεργασία και προώθηση στο Δ.Σ. θεμάτων των μελών και των υπηρεσιών, καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών σε συνεργασία με το Δ.Σ. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καλύπτονται ηθικά, δικαστικά και οικονομικά από την Ένωση.

4. Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των μελών της με ομοειδείς ενώσεις ή άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

5. Ενημερώνει τα μέλη της, τους προϊσταμένους και την κοινή γνώμη για τα προβλήματα των Αστυνομικών και τις προτάσεις της, προς επίλυση αυτών.

6. Συστήνει ταμείο αλληλοβοήθειας, οικοδομικό συνεταιρισμό, Τράπεζα αίματος κ.α..

7. Δημιουργεί ιστοχώρο, εκδίδει τοπική εφημερίδα, ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά φυλλάδια. Οργανώνει μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια. Αποστέλλει κατά το δοκούν newsletter μέσω του διαδικτύου.

Αυτονόητο είναι ότι καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 5 – Πόροι

Πόροι της Ένωσης είναι:

1.Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής των μελών της.

2.0ι μηνιαίες εισφορές των μελών

3.0ι έκτακτες εισφορές των μελών.

4.0ι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.

5.Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της ένωσης και των κεφαλαίων της.

6.Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων, εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 6- – Συνδρομές

1. Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σαν μηνιαία εισφορά το ποσό των 6 ευρώ.

2. Το δικαίωμα εγγραφής στην ένωση είναι 12 ευρώ.

http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 3/11

3. Στους μετατιθέμενους εκτός Νομού χορηγείται βεβαίωση, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν στην Ένωση του Νομού που μετατίθενται, για την χωρίς την καταβολή δικαιώματος νέας εγγραφής των.

4. Οι μηνιαίες εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλονται από την Ένωση και κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.

5. Το διαγραφόμενο από την Ένωση μέλος δε δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε.

6. Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Και με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διαχείρισης Χρηματικού. Μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά.

7. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη είναι εκείνα που δεν οφείλουν στην Ένωση εισφορές πέραν των τριών μηνών. Μέλος που θα καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του πέραν των έξι μηνών, στερείται όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 δικαιώματα του, με απόφαση του Δ.Σ. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί ο στερούμενος των δικαιωμάτων να προσφύγει στην πρώτη γενική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

8. Η ανάκτηση του δικαιώματος προϋποθέτει την καταβολή όλων των καθυστερημένων εισφορών.

9. Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλει στην Ομοσπονδία τις συνδρομές των μελών της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το Καταστατικό της (Ομοσπονδίας)

Άρθρο 7- – Μέλη

Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ:

Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι εν ενεργεία αστυνομικοί και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. (αδιακρίτως βαθμού) και οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (ΦΕΚ 158 Α’) που υπηρετούν στο Νομό Λασιθίου και αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος.

Κάθε αστυνομικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της περιφέρειας όπου υπηρετεί. Ο αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία της οποίας η τοπική αρμοδιότητα εκτείνεται σε περισσότερες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή περιφέρειες, μπορεί να εγγράφεται ως μέλος στην ένωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα της η Υπηρεσία του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική υπαγωγή της Υπηρεσίας του. Αν αστυνομικός εγγραφεί και σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση διαγράφεται υποχρεωτικά από την πρώτη.

Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση προς το Δ.Σ. που υποχρεούται εντός μηνός να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Μετά την παρέλευση του μήνα και εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια. Απόρριψη αιτήσεως εγγραφής κοινοποιείται αιτιολογημένη εγγράφως στον αιτούντα εντός μηνός.

Αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του κατά τη διαδικασία του άρθρου 663 επ. Κ.Πολ.Δ..

Ο ενδιαφερόμενος, από την κοινοποίηση της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου που διατάσσει την εγγραφή, γίνεται χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος της Ένωσης.

Αν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή νέων μελών εντελώς αδικαιολόγητα κατά παράβαση της καλής πίστης, τότε οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσφύγουν στο Δικαστήριο κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Β. ΕΠΙΤΙΜΑ:

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γ.Σ. πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και την Αστυνομία, καθώς και τα ιδρυτικά μέλη της. Αυτά συμμετέχουν τιμητικά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 8- – Αποχώρηση – Διαγραφή Μελών

Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας όλου του αριθμού των μελών του Δ.Σ. Που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται κάθε μέλος της Ένωσης που:

α. Υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής προς το Δ.Σ.

β. Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του Αστυνομικού Υπαλλήλου εκτός της περιπτώσεως απόταξης για συνδικαλιστικούς λόγους, οπότε διαγράφεται όταν τελεσιδικήσει η προσφυγή ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

γ. Παραβιάζει το Καταστατικό, απειθαρχεί σε τουλάχιστον δύο εκ των Γ.Σ.. Και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση του ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης.

δ. Ανακαλείται η ιδιότητα μέλους της Ένωσης αν κατηγορηθεί για ατιμωτικά αδικήματα και διαγράφεται αν καταδικασθεί τελεσίδικα.

ε. Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη Γ.Σ. της Ένωσης. Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις γ, δ, ε του άρθρου αυτού καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της κοινοποίησης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά τη διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. στην οποία καλούνται έγγραφα όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γ.Σ. δε λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.Οι διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν όπως προβλέπει το άρθρο 88 ΑΚ.

στ. Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή σε άλλη περιφέρεια ο αστυνομικός διαγράφεται υποχρεωτικά από την Ένωση και δικαιούται να εγγράφει στη συνδικαλιστική οργάνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή περιφέρειας στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 4/11

Άρθρο 9 – Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:

1. Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. Τακτικές ή έκτακτες της’Ενωσης και να ελέγχουν την Ένωση, να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη

τους για κάθε θέμα, που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.

2. Να ζητούν την υποστήριξη της Ένωσης για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος, που δεν αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.

3. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

4. Οι επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος, καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Με

δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου.

Άρθρο 10– Καθήκοντα και υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη της’ Ενωσης έχουν υποχρέωση:

1. Να καταβάλλουν ανελλιπώς τις εισφορές.

2. Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού.

3. Να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα.

4. Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης

5. Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της ‘Ένωσης.

6. Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς την κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση για ζητήματα ειδικά ή γενικά της Ένωσης.

7. Να παρευρίσκονται στη Γ.Σ., τη συζήτηση της οποίας ζήτησαν με την αίτηση τους.

Άρθρο 11— – Πειθαρχικές Ποινές

1. Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινής αποβολής ή διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος (καθήκοντα μελών).

2. Το Δ.Σ. Καλεί όποιο μέλος του παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις να συμμορφωθεί, σε αντίθετη περίπτωση και αν πεισθεί το Δ.Σ., ότι η κατηγορία είναι βάσιμη, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης. Αν κρίνει ότι η ποινή πρέπει να είναι πιο αυστηρή μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αποβολή ή διαγραφή του, αφού όμως εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 12– Όργανα της Ένωσης

Όργανα της ένωσης είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 13– Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο που αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην’Ενωση και αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Συγκαλούνται από το Δ.Σ. μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το πρώτο δίμηνο του έτους ή από την εκλογή του πρώτου μετά την ίδρυση της Ένωσης Δ.Σ. Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει:

α. Την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., που παρουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας.

β. Τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επομένου που παρουσιάζει και προτείνει ο Ταμίας και http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 5/11

γ. Την έκθεση της Ε.Ε. για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. που παρουσιάζει ο Πρόεδρός της, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα όπως σύσταση συλλογικών οργάνων προς υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλει το Δ.Σ. ή το 1/10 των μελών. Το 1/10 των μελών πρέπει να υποβάλει την πρότασή του, υπό τύπο αναφοράς προς το Δ.Σ. Τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γ.Σ.

Στη Γ.Σ. του δεύτερου έτους γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών

Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Συγκαλούνται από το Δ.Σ. όποτε αυτό κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με έγγραφη αίτηση τους στο Δ.Σ., στην οποία γράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε 10 ημέρες Γ.Σ. με τα θέματα αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να το συμπεριλάβει στην πρόσκληση. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Δ.Σ. τα μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο για να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή σαν πρώτο θέμα συζητείται η απαλλαγή του ΔΣ από τα καθήκοντα του ή όσων από τα μέλη του παρεμπόδισαν τη σύγκληση Γ.Σ.

Γ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ)

Απαρτίες: Η πρόσκληση σε κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφη και καθορίζει υποχρεωτικά τον τόπο, χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και ανακοινώνεται επτά (7) ημέρες πριν από την σύγκληση της Γ.Σ. τοιχοκολλείται σε όλους τους χώρους δουλειάς, με ευθύνη του Δ.Σ.

Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στις Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και Νόμος ορίζει ειδικές απαρτίες (τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση Ένωσης).. Εάν δεν υπάρξει, συνέρχεται δεύτερη, χωρίς νέα πρόσκληση την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.

Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ:

Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγεται τριμελές προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας) με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπάνω Προεδρείο, κάνει το Δ.Σ. ή τα μέλη της Γ.Σ.

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας). Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία δια ανατάσεως της χειρός, κάθε ψηφοφορία

που αναφέρεται σε θέματα εφορευτικής επιτροπής, εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών. Μυστική ψηφοφορία ενεργείται σε ορισμένες περιπτώσεις που αποφασίζει κατά την συζήτηση η Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Απόφαση συνέλευσης μπορεί ν’ ακυρωθεί αν σ’ αυτή παρευρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήξη της συνέλευσης στο αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 14– Διοικητικό Συμβούλιο

Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

1. Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία.

2. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημερομηνία συγκροτήσεως του σε σώμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

3. Ειδικότερα το Δ.Σ.:

α. διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τη λοιπή περιουσία της Ένωσης β. έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων των Γ.Σ.

γ. προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης

δ. παρέχει στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται

ε. παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του

στ. αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό. Δαπάνη που δεν έτυχε της έγκρισης του Δ.Σ. είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που την ενήργησε

ζ. συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της διοίκησης μετά από έγκριση της Γ.Σ.

η. συνεργάζεται με ομοειδής ενώσεις για όσα αφορούν στην Ένωση και στα μέλη της

θ. καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης και των τμημάτων (συνεταιρισμούς, τράπεζα αίματος κλπ.) συντάσσοντας ιδιαίτερους κανονισμούς που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση

ι. γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για θέματα που αφορούν στη διοίκηση της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών της http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 6/11

4. Το τυχόν παραιτούμενο ή με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από το Δ.Σ. με το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό.

5. Μέλος του Δ.Σ. θεωρείται ότι παραιτήθηκε:

α. αν υποβάλλει έγγραφα την παραίτηση του,

β. αν απουσιάσει από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτός της περιπτώσεως σοβαρής ασθένειας του, γ. αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης.

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

1. Μέσα σε τρεις ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου.

2. Εκλέγουν μυστικά κατά σειρά τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Η εκλογή για τις θέσεις αυτές, απαιτεί πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ..

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκονται όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας πραγματοποιείται δεύτερη μέσα σε τρεις ημέρες οπότε απαιτείται για απαρτία η παρουσία πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

4. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. γίνεται η παράδοση και παραλαβή της διοίκησης στη νέα, με σύνταξη ειδικής πράξεως των δύο διοικήσεων και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του ταμείου, του υλικού και της περιουσίας της Ένωσης. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται το αργότερο σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.

5. Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο όπου αναγράφονται τα θέματα, πέντε μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από επτά ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, αφού την κοινοποιήσουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συνεδριάζουν νόμιμα εφ’ όσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων είναι απαραίτητος για την απαρτία του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ένας από τους συμβούλους με απόφασή τους. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές. Την ημερήσια διάταξη καθορίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την οποία κοινοποιεί εγγράφως στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του τέσσερα (4) μέλη τουλάχιστον και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

6. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους. Οι μαγνητοταινίες τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

7. Τα Πρακτικά τηρούνται στο βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ..

Γ. ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. :

Τα μέλη του Δ.Σ., μπορούν να παυθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ.. Σε περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει γενική συνέλευση μπορεί το 1/10 των μελών να προβεί στη σύγκληση της Γ.Σ. Αν αυτό είναι αδύνατο οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με σκοπό τη σύγκληση Γ.Σ. που θα έχει σαν πρώτο θέμα την παύση του ή μελών του Δ.Σ. και την εντολή αντικαταστάτου ή αντικαταστατών.

Άρθρο 15-

Αρχαιρεσίες – Εκλογή Δ.Σ. – Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία – Ελεγκτικής Επιτροπής – Σύστημα Εκλογών

1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του εκπρόσωπου της Ένωσης στα Συμβούλια (Μεταθέσεων, Πειθαρχικά, Κρίσεων), και για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων της Ένωσης για την Ομοσπονδία και το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ του Νομού Λασιθίου, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν1264/1982 (άρθρο 18 Ν. 3939/2011).

2. Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται πρώτα ο επικεφαλής του αν υπάρχει και στην συνέχεια με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή, για τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια (Μεταθέσεων, Πειθαρχικά, Κρίσεων), και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και διαφορετική κάλπη για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων της Ένωσης για την Ομοσπονδία και το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ του Νομού Λασιθίου.

3. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, οι εκλογές διενεργούνται με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους υποψήφιους σε κάθε κατηγορία οργάνων της Ένωσης.

4. Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί τον συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μέχρι την 24.00′ ώρα, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ενώ υποβάλλονται συνημμένα αιτήσεις από τον κάθε υποψήφιο του συνδυασμού η οποία δηλώνει σε πια όργανα θέτει υποψηφιότητα, κάθε μεμονωμένος υποψήφιος υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναγράφει το/τα όργανο/α για το/τα οποίο/α θέτει υποψηφιότητα. Επί της αιτήσεως γίνεται από τον Πρόεδρο της Ένωσης πράξη με ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της αίτησης. Την επομένη της ημερομηνίας λήξεως υποβολής υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό τόσο για το Δ.Σ. την Ε.Ε. και τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια, όσο και για τους Αντιπροσώπους.

5. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ε.Ε. και ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του

http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 7/11

Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκων αυτής της διαίρεσης παραλειπόμενου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός κατανέμει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ορίζεται από το ισχύον καταστατικό της. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Ως Εκπρόσωπός της Ένωσης στα Συμβούλια εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε.

6. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο αριθμό ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγει αντιπρόσωπο εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.

7. Οι έδρες οι οποίες μένουν αδιάθετες και δεν καλύπτονται από την πρώτη κατανομή και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον ένα αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

8. Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στην δεύτερη κατανομή, γίνετε τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

9. Σε όλη την διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται

ένας αντιπρόσωπος από τον κάθε συνδυασμό.

10. Τα ψηφοδέλτια θα είναι από αρίγωτο χαρτί, θα πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο χρώμα και την ίδια γραμματοσειρά και να κλείνετε το καθένα πριν ριχτεί στην κάλπη σε φάκελο.

11. Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στην συνέχεια « ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στην συνέχεια θα γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών, μετά θα γράφεται «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών.

12. Τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης εφόσον υπάρχει και στην συνέχεια γράφεται «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών και τέλος γράφεται «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΔΥ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών.

13. Δύναται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι εκλογές τον Αντιπροσώπων να γίνονται ξεχωριστά.

14. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό των μελών του οργάνου για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982. Για τους Αντιπροσώπους, όσα είναι τα μέλη που εκλέγονται. Οι υποψήφιοι θα σημειώνονται με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο αποτελεί λόγο ακυρότητας του.

15. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα όργανα της Ένωσης και τους αντιπροσώπους έχουν όλα τα τακτικά μέλη της που είναι οικονομικά τακτοποιημένα εκτός από μέλη της εφορευτικής επιτροπής στα οποία πριν από την εκλογή τους, τους έγινε αυτό γνωστό και είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μέλος από την εγγραφή ή την επανεγγραφή του στην Π.Ο.Α.Σ.Υ. .

16. Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή ενώ ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους Αντιπροσώπους και εκπρόσωπους στο Συμβούλιο Μεταθέσεων και το Νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ του Νομού Λασιθίου.

17. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει εκλογικούς καταλόγους των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και τους παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Στους εκλογικούς καταλόγους αναγράφονται όσοι έγιναν μέλη μέχρι την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης εκτός της πρώτης εκλογής, που συμπεριλαμβάνονται όσοι έγιναν μέλη τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων ήτοι δώδεκα ημέρες πριν από τις εκλογές.

18. Αυτονόητο είναι ότι στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μπορούν την ημέρα της ψηφοφορίας να προστεθούν στο τέλος των καταλόγων και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφού καταβάλουν τα οφειλόμενα στην επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό από την Γενική Συνέλευση και θα εκδίδει προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Αν δεν έχει διπλότυπες αποδείξεις μπορεί να συντάξει απόδειξη σε απλό χαρτί και στη συνέχεια με την παράδοση των εισπραχθέντων χρημάτων να παραδώσει και το αντίγραφο της απλής απόδειξης στον ταμία, ο οποίος θα εκδώσει κανονική απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.

19. Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους και αποσύρεται στο παραβάν όπου αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων, τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια εντός των φάκελων και σφραγίσει και ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες.

20. Ειδική πινακίδα με τους αριθμούς των δικαιουμένων σταυρών για κάθε όργανο παραμένει ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου διεξαγωγής των εκλογών καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η δε εφορευτική επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς που προσέρχονται τον αριθμό των σταυρών που δικαιούνται για κάθε όργανο.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Η διενέργεια των εκλογών γίνεται στην έδρα της Ένωσης, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής που εξελέγη προς τούτο από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο. Μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις προσιδιάζουσες δυσχέρειες προσέλευσης στην έδρα, λόγω των μεγάλων αποστάσεων, ανεπαρκών συγκοινωνιακών μέσων ή γεωγραφικής ιδιομορφίας (νησιώτικα συγκροτήματα) να διεξαχθούν ταυτόχρονα εκλογές και στις κατά τόπους Υπηρεσίες ή δια συστημένης αλληλογραφίας από την Εφορευτική Επιτροπή.

Στη δεύτερη περίπτωση αυτή κάθε εκλογέας παραλαμβάνει από την εφορευτική επιτροπή εκτός από τα ψηφοδέλτια και τον φάκελο και άλλον φάκελο ο οποίος αναγράφει το όνομα του εντός του οποίου τοποθετεί τον προηγούμενο αφού ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και τον παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή. Οι φάκελοι από κάθε υπηρεσία θα μπουν σ’ ένα μεγάλο φάκελο αλληλογραφίας και θα αποσταλεί στον δικαστικό αντιπρόσωπο της έδρας η τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Στο μεγάλο αυτό φάκελο θα επισυνάπτεται κατάσταση http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 8/11

ψηφισάντων, υπογεγραμμένη από αυτούς, και πρακτικό που θα συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή και θα υπογράφεται από τα μέλη της. Η συστημένη επιστολή θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από το ταχυδρομείο με ημερομηνία 3-4 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών στην έδρα, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων θα αρχίσει με τη λήψη όλων των συστημένων επιστολών και το άνοιγμα της κάλπης της έδρας παρουσία της εφορευτικής επιτροπής και του δικαστικού αντιπροσώπου.

Σε περίπτωση διενέργειας ταυτόχρονα εκλογών και σε άλλο εκτός έδρας χώρο η δεύτερη ή και η τρίτη εφορευτική επιτροπή βγάζει τα αποτελέσματα, αποστέλλει τηλεγραφικά ή με ΦΑΞ όλα τα στοιχεία του συνταχθέντος πρακτικού στην εφορευτική επιτροπή της έδρας και την επομένη προσκομίζει στην έδρα τα πρακτικά και τα ψηφοδέλτια προς τήρησή των στο αρχείο της Ένωσης.

Στην περίπτωση αυτή, η εφορευτική Επιτροπή της έδρας αναμένει τη λήψη των αποτελεσμάτων από τη δεύτερη και την τρίτη εφορευτική επιτροπή, προσθέτει τα αποτελέσματα αυτά στα αποτελέσματα της έδρας και εξάγει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, κάνοντας στο πρακτικό ειδική μνεία για την άθροιση των αποτελεσμάτων και το τελικό αποτέλεσμα.

Η Εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τη σφραγίδα της Ένωσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή της Γ.Σ προβαίνει στον έλεγχο και τη σφράγιση της κάλπης, ελέγχει το δικαίωμα ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο ασθενείας μαζί με την ταυτότητα του εκλογέα, ενημερώνει τον κατάλογο όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, μονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους. Η ψηφοφορία στην έδρα διαρκεί μία (1) ημέρα και από ώρες 07:00 μέχρι 19:00 Η εφορευτική επιτροπή έχει δικαίωμα να παρατείνει τη ψηφοφορία εφόσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν. Κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζει τις κάλπες, αφού έχει παραλάβει και συστημένους φακέλους με τα ψηφοδέλτια, τα οποία ρίχνει στην κάλπη. Αν βρεθούν εντός της κάλπης φάκελοι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες, μετά το ανακάτεμα, αφαιρείται ο αριθμός των επιπλέον φακέλων.

Στη συνέχεια αποσφραγίζει τους φακέλους και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, η δε αρίθμηση μονογράφεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής. Ακολουθεί καταμέτρηση των ψήφων για κάθε συνδυασμό και οι σταυροί προτίμησης και συντάσσεται πρακτικό σε τρία αντίγραφα, όπου αναγράφονται: α) Αριθμός εγγεγραμμένων, β) αριθμός ψηφισάντων, γ) αριθμός άκυρων λευκών, δ) αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, ε) αριθμός ψήφων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός και υποψήφιος για κάθε όργανο, ανάλογα με τους ψήφους που έλαβε, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο την Ελεγκτική Επιτροπή και τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια όσο και για τους Αντιπροσώπους. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, σφραγίζεται και ένα αντίγραφό του επισυνάπτεται στο βιβλίο πρακτικών.

Άρθρο 16- – Ανακήρυξη εκλεγέντων

Μετά τη διαλογή και τη σύνταξη των πρακτικών ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων για το ΔΣ, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους αντίστοιχα, καθώς και τους αναπληρωματικούς ως ακολούθως: Με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό κατά σειρά των σταυρών προτίμησης οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα χωριστά. Για κάθε όργανο εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ακολουθούν οι αναπληρωματικοί των. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση, για τη σειρά κατατάξεως. Για το Δ.Σ., εκλέγονται οι πρώτοι επτά ως τακτικά μέλη και οι επόμενοι πέντε ως αναπληρωματικά μέλη. Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι τρεις πρώτοι κατά σειρά ψήφων και οι τρεις επόμενοι ως αναπληρωματικοί.

Για τους αντιπροσώπους εκλέγονται τόσοι, όσο είναι το πηλίκο του αριθμού των ψηφισάντων δια του μέτρου της Ομοσπονδίας, οι πρώτοι κατά σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος. Ακολούθως εκλέγονται και τόσοι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι, οι επόμενοι κατά σειρά προτίμησης.

Άρθρο 17ο Καθήκοντα Μελών Δ.Σ.

(Προέδρου – Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα- Ταμία- Οργανωτικού Γραμματέα – Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα – Υπεύθυνου Διαδικτύου)

– Ελεγκτικής Επιτοπής – Αντιπροσώπων

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τις Γ.Σ. ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, όπου αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή, φυσικό πρόσωπο και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τις προσκλήσεις των Γ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις της Ένωσης στις Τράπεζες ή Ταμιευτήρια (φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των Τμημάτων της Ένωσης) και εποπτεύει τους λογαριασμούς και το ταμείο της Ένωσης. Παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, απαντάει σε σχόλια τύπου και εκδίδει το δελτίο τύπου

Β. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος: α) για της δημόσιες σχέσεις της Ένωσης, β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, γ) διοργανώνει και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής κατ’εντολή Προέδρου, δ) φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και κάθε της Αρχής, ε) Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα, στ) ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. σχετικά με τα παραπάνω, ζ) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών της Ένωσης, η) έχει την ευθύνη λειτουργίας του καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού και της τράπεζας αίματος,

Γ. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ :

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος όταν είναι ο κωλυόμενος ο Α΄ Αντιπρόεδρος . Ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις για οικονομικά – μισθολογικά – συνταξιοδοτικά θέματα που αφορούν τα μέλη . Φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται στο Δ.Σ. μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος των εργαζομένων καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα. http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 9/11

Δ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο Γενικός Γραμματέας: α) διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και το αρχείο της Ένωσης, β) προσυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, γ) φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης, δ) εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ε) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στ) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης και εκπροσωπεί αυτήν σε κάθε αρχή και φυσικό πρόσωπο μαζί με τον Πρόεδρο, ζ) τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω στα μέλη που θα το ζητήσουν, η) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό που του παραδόθηκε από την εφορευτική επιτροπή, μέχρι τη λήξη της θητείας του, θ) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. όταν ζητηθεί έγγραφα από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ..

Ε. ΤΑΜΙΑΣ:

Ο Ταμίας φυλάσσει την χρηματική περιουσία και κρατεί το ταμείο της Ένωσης, εισπράττει τις έκτακτες εισφορές των μελών, τις δωρεές κ,λ.π. εκδίδοντας προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Ελέγχει κάθε μήνα το σύνολο των κατατεθέντων χρημάτων στο λογαριασμό της Ένωσης από τη Διαχείριση Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία παρακρατεί ως μηνιαίες τακτικές εισφορές των μελών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που στέλνει η Ένωση, όπως προβλέπεται από την παράγραφο (6) του άρθρου 30α του Ν.1264/1982, όπως προστέθηκε με το Ν. 2265/1-12-94.

Κάθε είσπραξη είναι υποχρεωμένος να την καταθέσει μέσα σε εύλογο χρόνο από την πραγματοποίησή της, σε ελληνική τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο, σε λογαριασμό ταμιευτηρίου επ’ ονόματι όλων των μελών του Δ.Σ. Ο Ταμίας μπορεί να κρατά στα χέρια του ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί γίνεται από τον ταμία με εντολές ή επιταγές τις οποίες προσυπογράφει ο Πρόεδρος μετά από απόφαση του Δ.Σ. Διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, συντάσσει εξάμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. Υποχρεούται να χορηγεί στα μέλη κάθε έτος (Ιανουάριο) βεβαίωση παρακρατήσεων των εισφορών τους, είναι υπεύθυνος του ταμείου αλληλοβοήθειας και ενημερώνει το μητρώο και τις καρτέλες εισφορών των μελών.

ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ., β) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης, γ) είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών με την εποπτεία του Δ.Σ., δ) συνεργάζεται με φορείς της πολιτείας και γενικότερα κοινωνικούς φορείς, ε) είναι υπεύθυνος για την οργάνωση σε συνεργασία με ομοειδής ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού ενημερωτικών-ψυχαγωγικών-εκπαιδευτικών εκδρομών των μελών και των οικογενειών των.

Ζ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Αναπληρώνει τον ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ σε περίπτωση απουσίας του, συνδράμει αυτόν στα καθήκοντά του και κυρίως στις ε), ζ), η), θ) αρμοδιότητές του. Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση: α) του επίσημου ιστοχώρου της Ένωσης και β) της εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οποία θα θέτει υπόψη του Γενικού Γραμματέα

Η. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής ελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, για τριετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Συνέρχεται με μέριμνα του πλειονοψηφήσαντος μέσα σε επτά (7) ημέρες από την εκλογή της. Αν αυτό αμελήσει η σύγκλιση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχτηκε στην επιτροπή. Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης:

α. τακτικά κάθε εξάμηνο για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης. Τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης. Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρείς μέρες να έχει στη διάθεσή της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. Την έκθεσή της την υποβάλλει στο Δ.Σ. Όταν όμως λήγει η τριετής οικονομική περίοδος η Ε.Ε. υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης για τη γενική οικονομική κατάσταση

β. έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. της Ένωσης ή από τον πρόεδρο της Ε.Ε. Σε περίπτωση που παρατηρήσει οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες ζητά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. Ο Πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

θ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

Οι αντιπρόσωποι της Ένωσης στην Ομοσπονδία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι τρία (3) έτη. Εκπροσωπούν την Ένωση στα συνέδρια της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια την θέση της Γ.Σ. που προηγείται του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου: Ύστερα από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ένωσης θέτουν υποψηφιότητα για όργανα της Ομοσπονδίας. Και οι αντιπρόσωποι υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού σε περίπτωση παράβασης των

13/11/2015 Καταστατικό – easyl.gr

διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΆΡΘΡΟ 18- – Ταμείο Αλληλοβοήθειας

1. Το Ταμείο αυτό θα αναφέρεται ως το «Ειδικό Ταμείο Αλληλοβοήθειας».

2. Μέλη του Ταμείου είναι όλα τα μέλη της Ένωσης, που έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.

3. Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή βοηθημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών των μελών.

4. Τη διαχείριση του Ταμείου και συνεπώς την έγκριση των διαφόρων βοηθημάτων προς τα μέλη – αιτούντες, ασκούν δύο μέλη της Ένωσης, που διορίζονται από το Δ.Σ. με ενιαύσια θητεία το πρώτο δίμηνο κάθε έτους

http://www.easyl .gr/enosi/katastati ko.htm l?tmpl=com ponent&print= 1&I ayout=default&page= 10/11

5. Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από:

α. το 1/10 των ετησίων συνδρομών των μελών β. τους τόκους του υπάρχοντος κεφαλαίου

γ. οποιεσδήποτε άλλες εισφορές ή δωρεές για τους σκοπούς του Ταμείου.

6. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, η εκάστοτε επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. εξετάζει την κάθε αίτηση και υποβάλλει εισηγήσεις προς το Δ.Σ. Η όλη διαδικασία περατώνεται και η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

7. Βοήθημα παρέχεται μόνο μια φορά για το ίδιο πρόβλημα. Οι δικαιούχοι προ της υποβολής της αίτησης, πρέπει να είναι μέλη της Ένωσης για έναν τουλάχιστον χρόνο.

8. Η διαχείριση του Ταμείου ελέγχεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και τα άλλα ταμεία ή λογαριασμούς που τηρούνται, σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθρο 19- – Τροποποίηση του καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΆΡΘΡΟ 20– Διάλυση Ένωσης

Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. των μελών που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.

ΆΡΘΡΟ 21– Γενικές Διατάξεις

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και το Ν. 1264/1982 που αφορά τις Ενώσεις. Για θέματα που δεν προβλέπονται από το Νόμο, αποφασίζει η Γ.Σ..